Algemene voorwaarden SAMSafety Microlearning b.v.

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door SamSafety Microlearning B.V. (hierna: SamSafety) worden gesloten. Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
  3. Mochten niettemin op een overeenkomst zowel deze als andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard, terwijl specifieke bepalingen van de voorwaarden in dat geval tegenstrijdig zijn, dan prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Overeenkomst
  1. Bestellingen met een factuurwaarde van meer dan € 5.000,– dienen schriftelijk dan wel elektronisch te worden gedaan.
  2. De overeenkomst komt tot stand nadat de bestelling of opdracht schriftelijk, elektronisch dan wel telefonisch bij SamSafety is ingediend en door SamSafety is aanvaard.
  3. De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarde aangegaan van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten, alsmede dat uit door SamSafety ingewonnen informatie de naar SamSafety’s oordeel voldoende kredietwaardigheid van Afnemer blijkt. Eventueel kan om een bankgarantie worden gevraagd.
  4. SamSafety behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 3. Uitvoering dienstverlening
  1. SamSafety zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. SamSafety heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder kennisgeving aan Afnemer. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Indien door SamSafety of door SamSafety ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van Afnemer of een door Afnemer aangewezen locatie, draagt Afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Prijzen en betaling
  1. Alle aangeboden prijzen en condities in de catalogus, in bijzondere bepalingen of anderszins, zijn indien niet uitdrukkelijk anders vermeld in euro en inclusief BTW. Onvoorziene prijsverhogingen door onze Afnemers al of niet met terugwerkende kracht, alsmede wijzigingen in de koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, of wettelijke loonronden geven SamSafety het recht naar keus de dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In het geval van prijsverhoging heeft ook Afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.
  2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Verrekening door Afnemer is niet toegestaan.
  3. Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is, onverminderd het bepaalde in artikel 11.
  4. Indien Afnemer met prompte betaling op de vervaldatum in gebreke blijft, heeft SamSafety het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van SamSafety om daarnaast vergoeding van geleden schade te vorderen. Niet-betaling op de vervaldag heeft in ieder geval het vervallen van eventuele met Afnemer overeengekomen kortingen en eventuele garanties ten gevolge.
  5. Van rechtswege worden bij niet-betaling alle door Afnemer krachtens andere facturen of uit anderen hoofde aan SamSafety verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. De vordering van SamSafety op Afnemer is voorts onmiddellijk opeisbaar, indien Afnemer van ondernemingsvorm verandert, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt of, in geval van een vennootschap, wordt ontbonden, zomede indien door derden op zaken en/of vorderingen van Afnemer beslag wordt gelegd.
  6. Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is Afnemer een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die SamSafety voor de inning van haar vordering maakt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag inclusief BTW, zulks met een minimum van € 100,-.
 5. Levering
  1. Levertijd wordt bij benadering opgegeven en geldt niet als fatale termijn.
  2. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft Afnemer niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
  3. Levering in gedeelten is toegestaan.
  4. Tenzij anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde onder 5.5 van dit artikel, geldt dat de zaken voor rekening en risico van SamSafety worden afgeleverd op de overeengekomen plaats van aflevering. Het uitladingsrisico is daarbij voor rekening van Afnemer. Bij internationale leveringen geldt het leveringsbeding DDU van – de laatste versie van – de Incoterms.
  5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt SamSafety zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.
  6. Als tijdstip van levering geldt de datum van verzending van de zaken.
  7. Afspraken over uitlevering worden in onderling overleg gemaakt.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  1. De door SamSafety geleverde zaken blijven het volledig eigendom van SamSafety, totdat zij door of namens Afnemer geheel zijn betaald. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, te allen tijde door SamSafety worden teruggenomen, terwijl Afnemer als dan verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning franco aan SamSafety te retourneren.
  2. In het geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de overeengekomen termijn, aanvraag surséance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van Afnemer, heeft SamSafety het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is als haar eigendom terug te nemen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd het recht om vergoeding te verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke SamSafety heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
 7. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs-, merk-, model- databankrechten en knowhow – die rusten op en verbonden zijn aan de door SamSafety geleverde producten en/of diensten komen toe aan SamSafety en/of aan haar licentiegevers. De tussen SamSafety en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst houdt uitdrukkelijke geen overdracht in van die rechten aan Afnemer, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk tussen SamSafety en Afnemer is overeengekomen.
  2. Afnemer dient de intellectuele eigendomsrechten die rusten op en verbonden zijn aan de door SamSafety geleverde producten en/of diensten te respecteren. Het is Afnemer niet toestaan de door SamSafety geleverde producten en/of diensten of delen ervan op enigerlei wijze te kopiëren dan wel op enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk met SamSafety is overeengekomen.
  3. Indien Afnemer met de door SamSafety geleverde producten en/of diensten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van SamSafety en/of derden, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Afnemer vrijwaart SamSafety tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van SamSafety. Indien sprake is van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van SamSafety en/of derden, dan is SamSafety gerechtigd (onder meer) de levering van producten en/of diensten aan Afnemer op te schorten of te beëindigen.
  4. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende de auteursrechten, merkrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom op of in de producten te verwijderen of te wijzigen.
  5. Het is Afnemer niet toegestaan de door SamSafety geleverde producten en/of diensten zonder toestemming van SamSafety te gebruiken, anders dan in het kader van het tussen SamSafety en Afnemer in de overeenkomst overeengekomen gebruik. De door SamSafety geleverde producten mogen door Afnemer niet aan derden worden verhuurd, dan met toestemming van SamSafety en na het bereiken van overeenstemming tussen Afnemer en SamSafety over de ter zake te betalen billijke vergoeding.
  6. Afnemer is verplicht van diegene aan wie Afnemer – al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook – producten en/of diensten van SamSafety ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel 7 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen. In het geval Afnemer voornoemde verplichting schendt, is Afnemer jegens SamSafety aansprakelijk en gehouden de door SamSafety als gevolg van die schending geleden schade te vergoeden.
 8. Aansprakelijkheid
  1. SamSafety voert de overeenkomsten zo zorgvuldig mogelijk uit. SamSafety is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe van de Afnemer verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van SamSafety.
  2. De aansprakelijkheid van SamSafety gaat nimmer verder dan de vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin SamSafety zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.
  3. SamSafety is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Afnemer en diens contractspartijen.
  4. SamSafety heeft het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, indien voor of tijdens de uitvoering daarvan wordt geconstateerd c.q. er aanwijzingen blijken te zijn, dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal (kunnen) komen. SamSafety zal de uitvoering van de overeenkomst hervatten op het moment dat voldoende zekerheid is geboden dat Afnemer aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 9. Ontbinding en schadevergoeding
  1. SamSafety kan de overeenkomst door middel van een aangetekende brief aan Afnemer met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst opschorten:
    • Indien het faillissement of surséance van betaling van Afnemer is aangevraagd, dan wel uitgesproken of indien Afnemer door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een substantieel deel van zijn vermogen verliest.
    • In het geval van gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door Afnemer van verplichtingen jegens SamSafety. Voor zover Afnemer niet reeds dadelijk in verzuim is, kan SamSafety de overeenkomst eerst ontbinden nadat Afnemer een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
  2. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Afnemer aan SamSafety de schade vergoeden die SamSafety door de ontbinding ondervindt, waaronder de kosten van ongedaanmaking.
  3. Door ontbinding worden alle vorderingen van SamSafety op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 10. Overmacht
  1. In geval van overmacht heeft SamSafety het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat SamSafety daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SamSafety geen invloed kan uitoefenen, en waardoor SamSafety niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen en werkstakingen bij SamSafety c.q. bij haar leveranciers en wanprestaties door leveranciers van SamSafety.
  3. Indien SamSafety bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is SamSafety gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 11. Reclames
  1. Reclames dienen binnen één week na afleveringsdatum schriftelijk of elektronisch ter kennis van SamSafety te worden gebracht. Indien binnen deze termijn door SamSafety geen schriftelijke of elektronische reclames zijn ontvangen, wordt SamSafety geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan
  2. Wordt een reclame ingewilligd, dan kan naar keuze van SamSafety het geleverde voor rekening van SamSafety hersteld worden dan wel tot vervanging van het geleverde overgegaan worden, waarbij de vervoerskosten voor rekening van SamSafety komen. Reclames kunnen nimmer leiden tot verdere verplichtingen voor SamSafety.
 12. Privacy/cookies
  1. SamSafety zal de overeenkomst uitvoeren en de gegevens van de Afnemer verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van SamSafety. Afnemer geeft hierbij toestemming aan SamSafety voor het in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid verwerken van de persoonsgegevens van Afnemer, zoals omschreven in de bijlage B Model bewerkersovereenkomst 2.0 en de privacy bijsluiter SAM.
 13. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle overeenkomsten tussen SamSafety en Afnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, voortvloeiende uit met afnemer gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.